Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

ασκήσεις για τα μόρια ἄν και ὡς

Άσκηση 1.
Να αναγνωρίσετε το είδος του μορίου ἄν και να γίνει μετάφραση στις παρακάτω προτάσεις:
1.1. Οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους.
1.2. Βίᾳ γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον.
1.3. Τὶ γὰρ ἄν ἔλεγεν;
1.4. Εἰ μὴ φῶς εἴχομεν, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν.
1.5. Ἵνα δὲ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐκ αὖ μανθάνεις͵ ὅπως ἂν τοῦτο γένοιτο ἐγὼ φράσω.
1.6. Ἴσασι γὰρ οὐδένας ἄλλους πάλιν εἰς ἐλευθερίαν ἂν τὰ πράγματ’ ἐξάγοντας.
1.7. Τίνι δ’ ἂν εἴης φίλος μᾶλλον ἢ τῷ σώφρονι; 

Άσκηση 2. 

Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε στο παρακάτω κείμενο τα είδη του ἄν και στη συνέχεια να προσπαθήσετε να μεταφράσετε το απόσπασμα:

Ἐπεὶ κινδυνεύει πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ’ ἂν καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι ἀληθινὸς ἄρχων οὐ πέφυκε τὸ αὑτῷ συμφέρον σκοπεῖσθαι ἀλλὰ τὸ τῷ ἀρχομένῳ· ὥστε πᾶς ἂν ὁ γιγνώσκων τὸ ὠφελεῖσθαι μᾶλλον ἕλοιτο ὑπ’ ἄλλου ἢ ἄλλον ὠφελῶν πράγματα ἔχειν.

Άσκηση 3. 

Να εντοπίσετε τα ειδη του ἄν στις παρακάτω προτάσεις και να προσπαθήσετε να κάνετε μετάφραση:

3.1. Τοιαῦτα λέγεις, ἅ οὐδεὶς ἄν φήσειεν ἀνθρώπων.
3.2. Εἴ τι ἄλλο τῶν ἀπορρήτων ἤκουον, οὐκ ἂν ἐπεξῆλθον αὐτῷ.
3.3. Ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἄν.
3.4. Ἐπίστευον ῥαδίως ἄν σῲζεσθαι.
3.5. Ἔγνω τούτους χαλεπῶς ἄν σωζομένους.
3.6. Πράττουσι ὅ τι ἄν βούλωνται.
3.7. Ἀλλὰ μᾶλλον λέγω ὅτι πολὺ θᾶττον ἂν τιμωροίμεθα αὐτούς͵ εἰ μηδένα ὑπάρχοιμεν ἀδικοῦντες.

Άσκηση 4. 

Να εντοπίσετε τα ειδη του ἄν στις παρακάτω προτάσεις και να προσπαθήσετε να κάνετε μετάφραση:

4.1. Ἄν ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνῄσκειν.
4.2. Εἰ τοῖς θεοῖς πίστιν ἔχοιμεν, γιγνώσκομεν ἂν πορευόμενοι ἀσφαλῶς οἴκαδε.
4.3. Ὅ,τι ἂν μέλλῃς ἐρεῖν, πρότερον ἐπισκόπει τῇ γνώμῃ.
4.4. Εἰ μὲν γὰρ καὶ τοὺς ἄλλους ἀδικεῖν ἐτόλμων, εἰκότως ἄν μου κατεγιγνώσκετε καὶ περὶ τοῦτον ἐξαμαρτάνειν.

πηγή: ιστοσελίδα του ψηφιακού βοηθήματος πανελλαδικών εξετάσεων

Advertisements

26/12/2010 - Posted by | ασκήσεις συντακτικού αρχ

Sorry, the comment form is closed at this time.