Στεφάνου Γρηγόρης

φιλολογία + διδασκαλία.

δευτερεύουσες προτάσεις

 1. . Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις στις παρακάτω περιόδους και να τις χαρακτηρίσετε συντακτικά .
 1. Ἔγνωσαν ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη.
 2. Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων.
 3. Ἔχω τριήρεις, ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον.
 4. Φοβοῦνται μὴ τὰ ἔσχατα πάθωσιν.
 5. Εἰ μὴ φυλάξεις τὰ μικρά, ἀπολεῖς τὰ μείζονα.
 6. Ἥξουσιν αἱ μέριμναι, κἄν μὴ θέλῃς.
 7. Δίκαιος γίγνου, ἵνα καὶ δικαίων τυγχάνῃς.
 8. Κῦρος ἐθαύμασε τὶς παραγγέλλει.
 9. Ἐπεὶ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο σὺν τοῖς ἄλλοις.
 10. Ὕστερον ναυτικὸν παρεσκεύαζον, ὅ,τι πέμψουσιν ἐς Λέσβον.
 11. Οὕτως ἀναίσθητος εἶ, ὥστε ού δύνασαι λογίσασθαι.
 12. Εἰ καί μή βλέπεις, φρονεῖς ὅμως.
 13. Ὅτε ἡ μάχη αὕτη ἐγένετο, έτύγχανεν ἐν Σάρδεσιν ὤν.
 14. Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί.
 15. Φοβεῖται μή τή ἔσχατα πάθῃ.
 16. Χαίρω, ὅτι εὐδοκιμεῖς.
 17. Αὐτοῦ διατρίψομεν, ἕως ἄν φῶς γένηται.
 18. Θίβρων, ἐπεί οὐκ ἐπείθετο, Λάρισαν ἐπολιόρκει.
 19. Δῆλόν έστι ὅτι ἐγγύς ἦν βασιλεύς.
 20. Δέδοικα (φοβάμαι) ὅπως μή φανῆς λίαν  σοφός.
 21. Αλλήλους ἤροντο (ρωτούσαν) τίς εἴη και πόθεν ἔλθοι.
 22. Ἡ μήτηρ ἠρώτα τόν Κῦρον πότερον βούλοιτο μένειν ἤ ἀπιέναι.
 23. Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς.
 24. Ἐπειδή ἐβούλοντο αὐτόν ἀποκτεῖναι, πέμπουσιν τήν Σαλαμινίαν ναῦν.
 25. Ὁ δἐ συλλαμβάνει Κῦρον, ἵνα ἀποκτείνῃ αὐτόν.
 26. Ἐπεί ἔαρ ὑπέφαινε (άρχιζε), Κῦρος συνήγαγε τούς στρατιώτας.
 27. Εἰ μή ἐγώ ἐκέλευον, οὐκ ἄν ἐποίει ταῦτα Ἀγασίας.
 28. Μή ἀπέλθητε, πρίν ἡμᾶς ἀκούσητε. φιλολογικές σελίδες, αρχαία ελληνικά
 29. Ἐμοί δοκεῖ πλεῖν ἡμας ἐπί Μυτιλήνην, πρίν τούς ἐχθρούς μαθεῖν ταῦτα.
 30. Πᾶν ποιοῦσι ὥστε μή διδόναι δίκην (τιμωρεῖσθαι).
 31. Κίνδυνος ἐστί μή οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι ταῦτα.
 32. Εἰ μη εἴχομεν φῶς, ὅμοιοι τοῖς τυφλοῖς ἄν ἦμεν.
 33. Οἱ Ἕλληνες ἤσθοντο ὅτι βασιλεύς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη.
 34. Εἴ τινα λάβοιεν τῶν ἐχθρῶν, ἀπέκεινον.
 35. Εἰ και ἔχομεν χρήματα, ὅμως οὐκ εὐτυχοῦμεν.
 36. Θαυμάζω ἔγωγε, εἰ μηδείς ὑμων μήτ΄ἐνθυμεῖται μήτ΄ὀργίζεται.
 37. Ἀβροκόμας τά πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μή Κῦρος διαβῆ.
Advertisements

15/01/2011 - Posted by | δευτερεύουσες προτάσεις α.ε

Sorry, the comment form is closed at this time.

Αρέσει σε %d bloggers: